Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠEOBECNÁ PEDAGOGIKA 1. Čo je pedagogika. Súčasné pojatie pedagogiky. Základné pojmy v pedagogike. Obsahová náplň pedagogiky. Edukačná realita: základné pojmy a vzťahy 2. Ciele a obsah výchovy. Problematika obsahu vzdelávania a vyučovania. Kurikulum: obsah školskej edukácie a vzdelávacie štandardy. Učebnica – edukácia sprostredkovaná médiom. 3. Podstata a pojem výchovy. Výchova ako edukácia. Podmienky výchovy. 4. Hodnoty výchovy – axiológia. Základné výchovné činitele. Rodina ako výchovný činiteľ, situácia súčasnej rodiny, pozitívne a negatívne postoje rodičov. Formy práce s rodičmi. 5. Výchova ako humanizácia človeka. Humanizácia a demokratizácia školy a vzdelávania 6. Cieľové zložky výchovy. Výchova k občianstvu, výchova k slobode, výchova k povolaniu, výchova k manželstvu a rodičovstvu, globálna výchova, multikulturálna výchova, výchova k zdraviu, výchova k podnikaniu... 7. Princípy výchovy (zásady výchovy). Voľný čas a jeho výchovná a socializačná funkcia. 8. Činitele výchovného procesu. Subjekt a objekt výchovy. 9. Žiak - subjekt edukácie. Žiak vo vyučovaní. Komplexné chápanie osobnosti žiaka. Učiteľovo pojatie žiaka. Úspešný a neúspešný žiak. 10. Pedeutológia - veda o učiteľovi..Učiteľ – charakteristiky edukátora. Podmienky a činitele rozvoja osobnosti. Socioprofesná štruktúra učiteľov. 11. Osobnosť učiteľa, genéza, subjektívne a objektívne determinanty. Charta učiteľa, rola učiteľa, pedagogická spôsobilosť učiteľov. 12. Práva dieťaťa. Problémový žiak v škole. Učiteľ ako výchovný poradca. Formy práce výchovného poradcu so žiakmi 13. Chápanie školy, funkcie školy, Škola ako výchovný činiteľ. Škola: Inštitúcia pre riadenú edukáciu. 14. Školská reforma. Školská politika po roku 1989. Tvorivo-humanistická koncepcia školstva v SR. 15. Alternatívne školy: podstata, základné znaky. Klasické alternatívne školy: - Waldorfské školy, Jenský plán, Freinetove školy. 16. Koncepcia tvorivého vyučovania. Širšie a užšie poňatie tvorivého vyučovania 17. Čo je to tvorivosť, dá sa tvorivosť rozvíjať? Východiská rozvíjania tvorivosti u žiakov. Proaktívna a retroaktívna výchova 18. Alternatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní. Všeobecné znaky alternatívnej Pedagogiky. - Pedagogika Montessoriovej, Waldorfská pedagogika, otvorené vyučovanie. 19. Osobnostné charakteristiky učiteľa, typológia, pedagogická profesia.. 20. Pedeutológia – veda o učiteľovi, Charta učiteľa, rola učiteľa.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Soutěž-Matematika

(Filip Sýkora, 1. 2. 2009 19:21)

Ahoj jmenuji se Filip Sýkora a doma si vytvářím domácí soutěže z matematiky je to strašně mooc zábavný...:-D MĚJTE SE KRÁSNĚ AHOJ WÁŠ FÍDA...:-)